به جای فرزندت، خودت را تغییر بده

به جای فرزندت، خودت را تغییر بده


میگن بر سر مزار یکی از کشیش‌های انگلیسی زبان این متن نوشته شده است: زمانی که کودک بودم، می خواستم دنیا را تغییر دهم! وقتی به نوجوانی رسیدم، تصمیم گرفتم کشورم را تغییر دهم! زمانی که جوان بودم ، قصد داشتم شهرم را عوض کنم! وقتی به میانسالی رسیدم، میخواستم محله ی زندگی ام را تغییر دهم! زمانی که پیر شدم، تصمیم داشتم اعضای خانواده را تغییر دهم! اما اکنون به لحظات پایانی زندگی ام نزدیک شده ام، می فهمم اگر خودم را تغییر می دادم، می توانستم جهان را تغییر دهم !!!