ادب آداب دارد

ادب آداب دارد


همه ما قبول داریم که انجام هر کاری با یک سری آداب همراهه که اگر اون آداب و شرایط انجام کار رو رعایت نکنیم احتمال خراب شدن اون کار زیاد میشه. ما باید بدونیم که ادب از این قائده مستثنی نیست و ادب هم آدابی دارد.