چگونه  نسبت به رفتار کودکان بازخورد می دهید؟

چگونه نسبت به رفتار کودکان بازخورد می دهید؟


هر کلمه‌ای که شما به عنوان پدر و مادر به فرزند خودتون میگید، دارید یک پیامی رو به اون منتقل می‌کنید. والدین خیلی باید مراقب باشند که چه پیامی رو به کودکشون منتقل می‌کنند.