ترس های کودک و روش های درمان آن2

ترس های کودک و روش های درمان آن2


گاهی یک سری ترس‌هایی در زندگی بچه‌های ما وجود دارد، که هر روزه کودکان ما با آن‌ها روبرو می‌شوند یا شاید در آینده با آن مواجه بشوند مثل ترس از دندانپزشکی رفتن. در قسمت ما توضیح دادیم که به عنوان والدین باید چه رفتاری داشته باشیم تا بتوانیم این ترس‌ها را مدیریت کنیم.