آموزش مستقیم به کودک یا یادگیری مشاهده ای

آموزش مستقیم به کودک یا یادگیری مشاهده ای


بچه‌های ما اون چیزی نمیشن که ما دوست داریم بلکه بچه‌های ما اون چیزی میشن که خودمون هستیم یعنی همون چیزی که سبک زندگی ما و رفتار ما است.