با اضطراب جدایی کودکان چه کنیم؟ 2

با اضطراب جدایی کودکان چه کنیم؟ 2


وقتی که یک والد امن یا یک مادر یا یک کسی که همیشه همراه بچه هست از کودک فاصله می‌گیره، یک احساس ناامنی حداکثری به بچه دست میده.