راهکار حل مشکل خود ارضایی در کودکان چیست؟

راهکار حل مشکل خود ارضایی در کودکان چیست؟


خودارضایی ناشی از نیاز جنسی نیست. خودارضایی یک مکانیزم دفاعی ناقص برای کم کردن اضطراب است. برای دیدن راه حل مشکل خودارضایی در کودکان حتما این ویدئو را تماشا کنید.