چگونه از کودکان انتقاد کنیم؟

چگونه از کودکان انتقاد کنیم؟


اشتباه کردن غیرقابل اجتنابه و اکثر انسان‌ها مرتکب خطا میشن، حتی کودکان. مهم اینه که ما چگونه اون اشتباه رو بهشون بفهمونیم و چطور ازشون انتقاد کنیم که دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنن.