معضل قلدری و راه‌های مقابله با آن 2

معضل قلدری و راه‌های مقابله با آن 2


وقتی از قلدری در دوره کودکی و نوجوانی صحبت میشه معمولا اون چیزی که به ذهن میاد درگیری‌های فیزیکی بین بچه‌هاست در حالی که فقط این نیست.