چگونه مهارت نه گفتن را به کودک آموزش دهیم؟

چگونه مهارت نه گفتن را به کودک آموزش دهیم؟


یکی از مهارت‌هایی که توی زندگی خیلی بهش نیاز پیدا می‌کنیم. مهارت نه گفتن است. مهارت نه گفتن یعنی اگر کسی خواسته از من داشت که دوست نداشتم انجام بدم یا در توانم نبود خیلی راحت و بدون ناراحت کردن کسی بگم نه.