اقداماتی که والدین در آموزش مجازی باید انجام دهند

اقداماتی که والدین در آموزش مجازی باید انجام دهند


آموزش مجازی بدون ابزار تکنولوژی غیر ممکن است. وقتی که قرار است کودک از این ازار استفده کند یک سری شرایط و بادها و نبایدها را باید تعیین کنیم که فقط والدین می‌توانند روی این مئله کنترل و نظارت داشته باشند. حالا والدین باید چه کار کنند؟ برای پاسخ این سوال، ویدئو را تماشا کنید.